หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ดาบตำรวจมานิจ มะนะมุติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์ อบต.บ้านพลับ
  " เป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง "
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   
แนวทางการพัฒนา
  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
ท่อระบายน้ำ พร้อมมีการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างอำเภอ
  การขนายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
  การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง
  การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
  การจำกัดน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกินมาตรฐาน
มีการติดตั้งป้ายห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนัก
เกินกว่าที่กำหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถ
กับน้ำหนักบรรทุก
  การพัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตร
อย่างทั่วถึง
  พัฒนาระบบจราจร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
   
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
  การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
  ด้านสวัสดิการชุมชน
  การป้องกันยาเสพติด
  การสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
  การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน
ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายและภัย
จากการกระทำของมนุษย์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
   
แนวทางการพัฒนา
  ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
  การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น
  การส่งเสริมประชาธิปไตย/การมีส่วนร่วม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
และการพาณิชย์
   
แนวทางการพัฒนา
  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
  ด้านการส่งเสริมการลงทุน
  ด้านการส่งเสริมการพาณิชย์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
   
แนวทางการพัฒนา
  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย
  การกำจัดและจัดการขยะ
  การควบคุมมาตรฐานความดังของเสียง/ฝุ่นละออง
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
   
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และพื้นฟูบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
แนวทางการพัฒนา
  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
  การสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
  การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
  การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
  การป้องกันอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว
  การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
  การเพิ่มจำนวนและระยะเวลาการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
 
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่ง
   
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)
  ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
  สร้างภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ
  การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน
  การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น
  การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9
 
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   
แนวทางการพัฒนา
  การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ
  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการและการตรวจสอบ ควบคุม
 
 
 
 
 
   
สายตรงนายก
โทร : 084 131 2677
 
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-702-100 โทรสาร : 035-702-100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
จำนวนผู้เข้าชม 14,011,571 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10