หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ด.ต.มานิจ มะนะมุติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
''เป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง ''
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
มัสยิด ศาสนสถานของชาวตำบลบ้านพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
1
2
3
 
 

กลุ่มอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ (แม่บ้านมุสลิม)  

  
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลับ  

โรงเรียนบ้านพลับ  

  
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2557
 
 
 
 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พร้อมมีการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างอำเภอ

การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง
การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
การจำกัดน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกิน มาตรฐาน มีการติดตั้งป้ายห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกิน กว่าที่กำหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุก
การพัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง พัฒนาระบบจราจร