หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ด.ต.มานิจ มะนะมุติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
''เป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง ''
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
มัสยิด ศาสนสถานของชาวตำบลบ้านพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
1
2
3
 
 
การดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว6445) [ตัวอย่างแบบ อชย 2-3 และรายงานการจ่ายเงิน] 18 ธ.ค. 2549
การเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมชี้แจงนโยบายและพิจารณายุทธศาสตร์ของ สถ. (มท 0806/ว2092) 18 ธ.ค. 2549
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (มท 0803/ว2069) 15 ธ.ค. 2549
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อน ระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 15 ธ.ค. 2549
แนวทางการปฏิบัติการจิตวิทยา ปี 2550 (มท 0810.5/ว2079) 15 ธ.ค. 2549
ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี/รายงานการเงิน 12 ธ.ค. 2549
ขอ ความอนุเคราะห์ประสานไปยังสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ระบุการรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรไว้ในระเบียบการรับสมัครเด็กเข้า เรียนของสถานศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว2058) 8 ธ.ค. 2549
การสำรวจข้อมูลเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว2057) 8 ธ.ค. 2549
การสำรวจความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2047) 7 ธ.ค. 2549
การสั่งซื้อบัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) ปี 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว124) 6 ธ.ค. 2549
การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2550 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (มท 0808.2/ว2013) 6 ธ.ค. 2549
ขอ เชิญท้องถิ่นจังหวัด 46 จังหวัด ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันพุธที่ 6 ธ.ค. 2549 เวลา 11.00 น. (วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2041) 4 ธ.ค. 2549
เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งจากระดับ 2 ขึ้นระดับ 3 จำนวน 1 ราย จากระดับ 3 ขึ้นระดับ 4 จำนวน 3 ราย และจากระดับ 4 ขึ้นระดับ 5 จำนวน 17 ราย (คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 551/2549) 4 ธ.ค. 2549
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 30 พ.ย. 2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 8-12 ม.ค. 2550 29 พ.ย. 2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม เดือนพฤศจิกายน 2549ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว2015) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 29 พ.ย. 2549
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (มท 0809.4/ว4044) 29 พ.ย. 2549
เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) จำนวน 4 รุ่น 28 พ.ย. 2549
วิทยุ ด่วนที่สุด จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถึง ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 27 พ.ย. 2549
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 27 พ.ย. 2549
<< หน้าแรก...     928      929      930      931     (932)     933      934      935      936     ....หน้าสุดท้าย >> 938
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 035-702-100
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-702-100 โทรสาร : 035-702-100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
จำนวนผู้เข้าชม 3,038,966 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10