หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ด.ต.มานิจ มะนะมุติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
''เป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง ''
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
มัสยิด ศาสนสถานของชาวตำบลบ้านพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
1
2
3
 
 

 
มาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ. และช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้  
 

มาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ. และช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ ดังนี้

1. ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว หากเป็นผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีจะต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลที่เกิดขึ้นด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

       - กรณีผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี สามารถติดต่อชำระหนี้เพื่อปิดบัญชีและรับส่วนลดเบี้ยปรับ ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

       - กรณีผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดี ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่ https://www.studentloan.or.th/promotion หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ชำระหนี้ปิดบัญชี เพื่อขอส่วนลดเบี้ยปรับร้อยละ 80 ...คลิก และส่ง FAX  มาที่หมายเลข 0-2016-2667 ทั้งนี้ผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนชำระหนี้ปิดบัญชี

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง มาตรการชั่วคราว : ลดหย่อนหนี้เบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ในอัตราร้อยละ 80 ของจำนวนเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้

  ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง มาตรการชั่วคราว : ลดหย่อนหนี้เบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ในอัตราร้อยละ 80 ของจำนวนเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้


2. ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 กรณีผู้กู้ยืมเงินก่อนฟ้องคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมด ให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) ได้รับสิทธิอัตโนมัติ โดยติดต่อชำระหนี้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง มาตรการชั่วคราว : ลดหย่อนหนี้ในส่วนที่เป็นเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ในอัตราร้อยละ 75 ของจำนวนเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง มาตรการชั่วคราว : ลดหย่อนหนี้ในส่วนที่เป็นเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ในอัตราร้อยละ 75 ของจำนวนเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้


3. พักชำระหนี้ 1 ปี สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี ดังนี้

   3.1 คุณสมบัติ

       -  เป็นผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ และยังไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี

       -  เป็นผู้กู้ยืมเงินที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

   3.2 เงื่อนไขการพักชำระหนี้

       -  กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปี  พักชำระหนี้ในงวดปี 2563 และผู้กู้ยืมจะต้องกลับมาชำระหนี้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

       -  กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน  พักชำระหนี้ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ

   3.3 ผู้กู้ยืมเงินที่ได้สิทธิพักชำระหนี้ ไม่ต้องชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้

   3.4 ในระหว่างพักชำระหนี้ กองทุนจะหยุดคิดดอกเบี้ย และหยุดคิดเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียม กรณีผิดนัดชำระหนี้ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้า และงวดที่อยู่ระหว่างการพักชำระหนี้จนกว่าระยะเวลาพักชำระหนี้จะสิ้นสุด

   3.5 วิธีการยื่นขอรับสิทธิ

       - ผู้กู้ยืมเงินที่ขอใช้สิทธิพักชำระหนี้ ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่ https://www.studentloan.or.th/promotion  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทางผู้กู้จะได้รับ E-mail ตอบกลับจากกองทุนว่าได้รับสิทธิหรือไม่

       - หากผู้กู้ได้รับสิทธิ ผู้กู้ต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามที่กองทุนกำหนด และต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

       - ผู้กู้ยืมเงิน และผู้ค้ำประกันทุกรายจะต้องลงนามรับทราบเงื่อนไขในแบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้ พร้อมลงนามในหลักฐาน ดังนี้ 1.แบบฟอร์ม 2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

       - ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่กองทุน ทางไปรษณีย์หรือที่สำนักงานกองทุน  ที่อยู่ เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 เมื่อกองทุนได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วจะทำการตรวจสอบ หากถูกต้องครบถ้วนจะแจ้งผลการอนุมัติการได้รับสิทธิทาง E-mail ต่อไป

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง มาตรการชั่วคราว :พักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยังไม่ถูกกองทุนฟ้องร้องดำเนินคดีให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง มาตรการชั่วคราว :พักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยังไม่ถูกกองทุนฟ้องร้องดำเนินคดีให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 10.42 น. โดย คุณ อัครพล พงษ์ปกา

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 035-702-100
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-702-100 โทรสาร : 035-702-100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
จำนวนผู้เข้าชม 2,592,253 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10