หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ดาบตำรวจมานิจ มะนะมุติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
" เป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านพลับ
รางวัล ITA Awards 2022
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ รับมอบรางวัลประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Awards) 100 คะแนน
อยู่ในระดับ AA ถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุดอันดับ 1
ในกลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล"
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1
2
3
 
 
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
ดาบตำรวจมานิจ มะนะมุติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
 
 
กิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานได้จัดขึ้น
กิจการสภา
งานกิจการสภาของหน่วยงาน
   
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 12 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 138 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโป๊ะขึ้นลงเรือบริเวณหน้ามัสย [ 30 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 169 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโป๊ะขึ้นลงเรือบริเวณหน้ามัสยิดนูรุ้ลเ [ 30 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 141 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ อำเ [ 29 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 4 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโป๊ะขึ้นลงเรือบริเวณหน้ามัสยิ [ 27 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 13 
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างโป๊ะขึ้นลงเร [ 22 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 15 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระน [ 29 ก.พ. 2567 ]จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพ [ 29 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโป๊ะขึ้นลงเรือบริเวณหน้ามัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะฮ [ 27 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโป๊ะขึ้นลงเรือบริเวณหน้ามัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะฮ [ 27 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโป๊ะขึ้นลงเรือบริเวณหน้ามัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะฮ [ 27 ก.พ. 2567 ]

 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
จัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา กศ. มท 0816.4/ว894  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอำนวยการ (กรม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว969 แบบรายงานฯ  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว975  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. .... ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว27  [ 4 มี.ค. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2774-2825 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กสธ. มท 0819.2/ว979  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แนวทางการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ กรณีถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.5/ว968  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว928  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่ กค. มท 0803.3/ว930  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนเพื่อแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 กศ. มท 0816.2/ว962  [ 1 มี.ค. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล ด่วน กพส. มท 0810.3/ว959 จ.ขอนแก่น จ.ศรีสะเกษ จ.หนองคาย จ.อุดรธานี  [ 1 มี.ค. 2567 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว919  [ 1 มี.ค. 2567 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2567 กสว. มท 0820.2/ว2159 แผนจังหวัดสะอาด  [ 1 มี.ค. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม) สน.บถ.  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว917  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว911  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว922  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน กสว. มท 0820.2/ว920  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว921 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้าย บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการ  [ 29 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว4  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว23  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) กศ. มท 0816.3/ว848  [ 29 ก.พ. 2567 ]
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
 
   
 
ที่ อย 0023.1/ว 249 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามศึกษาความต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
อย 0023.6/ว 3378 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกรพทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อลดการ ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
อย 0023.3/ว244 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของรัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา ค.ศ. ๒๐๒๔ - ๒๐๒๕  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
อย 0023.3/ว243 ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ตามคำปฏิญาณตนยุวกาชาด "RCY Creator"  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
ที่ อย 0023.2/ว 242 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2567  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
อย 0023.2/ว3369 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2567  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
อย 0023.2/ว3364 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2567  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
อย 0023.3/ว3380 การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ในรูปแบบการประชุมออนไลน์  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
อย 0023.3/ว 240 แบบประเมินความพึงพอใจของสื่อเพื่อการส่งเสริม พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
อย 0023.6/ว 3295 สำรวจฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0-5 ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
อย 0023.6/ว 3296 ครงการ 1 อปท. 1 คลอง น่ามองปราศจากขยะวัชพืช และขยะทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
ที่ อย 0023.1/ว 233 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
อย 0023.6/ว 2393 การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
อย 0023.6/ว 3236 การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด)  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
อย 0023.4/ว 235 แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
อย 0023.5/ว 3239 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.5/3242 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.3/ว229 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
ที่ อย 00213.2/ว 226 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สำรวจข้อมูลผู้ที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2566  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.6/ว 227 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
 
   
 
ทต.ลาดชะโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ศดล.เ [ 27 ต.ค. 2567 ]    อ่าน 17 
อบต.ลำไทร ลงพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบข [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองปลิง โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 7 [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ลำไทร ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากประชาชนว่ามีสัตว์เลื้อยคลานประเภทงูเข้าบ้านประชาชน [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.สำพะเนียง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.สวนพริก ทำบุญเวียนเทียนวันมาฆบูชา [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านแพรก รายงานบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านโพ แบบฟอร์ม ภาษีป้าย [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 748 
อบต.บ้านโพ แบบฟอร์ม คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการอันตราย / สะสมอาหาร [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 680 
อบต.สำพะเนียง ประชาสัมพันธ์เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเเ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.บางกระสั้น ขอเชิญผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้🍃 เด็กและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านโพธิ์ โครงการอบรมให้ความรู้และเสวนาการจัดเวทีประชาคม หมู่ที่ 7 และ หมู่ 9 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ลำไทร ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีไฟไหม้หญ้าร่องกลางถนน หน้าบริษัทไทวัสดุ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองสระบัว การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 256 [ 2 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองสระบัว การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 [ 2 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
 
   
 


อบต.ข้าวงาม ซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้วัดธรรมจริยา หมู่ ๒ ตำบลข้าวงาม จำนวน ๑ [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.คลองสระบัว เสริมถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และติดตั้งประตูปิด-เปิด ท่อระบายน้ำบร [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.ลำไทร ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๓๖๒ ตัว เพื่อนำมาใช้บริการสาธารณะตามวัตถุประสงค์ของกองท [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.ลำไทร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค ๕๙๙๓ พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากครบกำหนดเป [ 4 มี.ค. 2567 ]


ทต.บางกระสั้น ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกระสั้น หมู่ที่ ๒ [ 4 มี.ค. 2567 ]


ทต.บางกระสั้น ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกระสั้น หมู่ที่ ๒ [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.โพธิ์เอน จ้างก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ ๓ บริเวณหน้าวัดบางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.สำพะเนียง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นค่า หมึกพิมพ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.สำพะเนียง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ(กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.สำพะเนียง จ้างย้ายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์, ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ และต [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.สำพะเนียง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.โพแตง จ้างขยายไหล่ทางสภาตำบลเชียงรากน้อย (คอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ ๓ ตำบลเชียงรากน้อ [ 4 มี.ค. 2567 ]


ทต.คลองจิก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.คลองน้อย จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่๒ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศ [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.คลองน้อย จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่๒ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศ [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.คลองน้อย จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่๒ ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศร [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.คลองน้อย จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่๒ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศ [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.คลองน้อย จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่๑ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศ [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.บ้านโพ ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำ [ 1 มี.ค. 2567 ]


อบต.วัดยม จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 4238 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธี [ 1 มี.ค. 2567 ]
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
 
OTOP
 
กลุ่มอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ (แม่บ้านมุสลิม)
 
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลับ
 
TRAVEL
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องขอตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ วัชพืช คำร้องติดตั้ง ซ่อมแซม ไฟส่องสว่าง คำร้องแจ้งให้ตรวจสอบมิเตอร์
น้ำประปา,แจ้งมิเตอร์น้ำประปาชำรุด
,ขอเปลี่ยนมิเตอร์น้ำประปา
CLICK
 
 
 
 
กระดานสนทนาในตำบล (Q&A)
   
 
สอบถามเบี้ย (8 มี.ค. 2566)    อ่าน 262  ตอบ 1  
สอบถามเงินช่วยเหลือน้ำท่วม (20 ม.ค. 2566)    อ่าน 244  ตอบ 3  
ขอยืมไม้ทำสะพาน (20 ส.ค. 2565)    อ่าน 331  ตอบ 1  
การแจกถุงยังชีพโควิด (9 ก.พ. 2565)    อ่าน 473  ตอบ 1  
การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 596  ตอบ 1  
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านพลับ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
   
สายตรงนายก
โทร : 084 131 2677
 
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-702-100 โทรสาร : 035-702-100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
จำนวนผู้เข้าชม 13,941,261 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต.บ้านพลับ
facebook
อบต.บ้านพลับ
อบต.บ้านพลับ